คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางคุรุสภากำหนด  ดังนี้

 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา  ประเภทครู  ได้แก่
  ๑.  นายปราโมทย์  แหวนเงิน             ครูโรงเรียนปรางค์กู่
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต ๒๘
  ๒.นางสาวปิยะมาศ   ประการจิตร       ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
  ๓.นางประคอง  บุษบงก์                    ครูโรงเรียนมารีวิทยา
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่
   ๑.นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

  ๒.นายณพัฒน์    วงศ์วชิรนุกูล          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รายละเอียดแนบประกาศ