ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (2562-2565)ายภาพและรายงานโดย : อรวรรณ ไชยอุดม