วันนี้ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา น.ณ โรงแรมศรีลำดวน นายทิวา รุ้งแก้วผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ อบจ. ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ร่วมขับเคลื่อนประกอบด้วยนายบุญจันทร์ บัวหุ่ง ประธานอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษานำคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา/ผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดรูปแบบ กลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายธวัชชัย สุระบาล. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการขับเคลื่อน


ถ่ายภาพและรายงานโดย : อรวรรณ ไชยอุดม