12970770_1078752548864568_2115784075405193918_oS__126967831

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ, ดร.ชอุ่ม กรไกร ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.
ศรีสะเกษ, ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.ศรีสะเกษ พร้อมกับ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) โดยตำแหน่ง ประกอบด้วย พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ, นายอักษรศิลป์
แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ
นายวรินทร์ อรุณพันธ์ ผอ.กศน.ศรีสะเกษ, นายอนันต์ อุดมศิลป์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ,
นายยุทธนา สายสิงห์ทอง ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ, นายวีระ ไตรสรณะกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ, นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุริยันต์ สาระบุตร ผอ.สำนัก
พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ , นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ ผอ.สำนักวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3, นายธีรวุฒิ
พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และนายสุริภาค สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าร่วมประชุม
ทางไกล ผ่าน Video Conference เรื่อง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รับฟังนโยบาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแนวทาง
การสรรหา คณะกรรมการ กศจ. ระดับจังหวัด และชี้แจงเรื่องที่ กศจ. ต้องดำเนินการเร่งด่วน รวมทั้งตอบปัญหา
ข้อซักถามจาก ผวจ. ต่างๆ ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มีถ่ายทอดสดผ่าน
ETV และทางเว็บไซต์ http://www.etvthai.tv

ไฟล์นำเสนอการประชุมทางไกล 1 เม.ย.59

ร่างบันทึกการประชุม