ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560 จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า มายังหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560 ตามแบบเสนอรายชื่อที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์