สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิการยน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคลากร” และสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://thaigov.job.thai.com ตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ