ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีระบบ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษใคร่ขอความร่วมมือมายังสถานศึกษาในจังหวัดทุกแห่ง โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.hrm-hrd.com/register.php 

หรือตามลิ้ง QR-code

View Fullscreen