ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด และอำนาจหน้าที่อื่นๆ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.39 น. ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีเจิมป้ายสำนักงานฯ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษโดยพร้อมเพรียงกัน