วันนี้(20 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ด้านบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และตัวเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขตจากกลุ่มนโยบายและแผน ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฎิบัติการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ทั้งในและนอกสังกัดให้สอดคล้องกับนโยบายตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษสูงขึ้นและรักษาระดับมาตรฐานให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตลอดไป///
อรวรรณ ไชยอุดม นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ศรีสะเกษ
ภาพ/ข่าว