เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60   ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน  นายธวัช   สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ    โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 23 แห่ง มาร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ”   โดยมี  ดร.อุดมศักดิ์   เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  รักษาการในตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ชอุ่ม   กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13   ร่วมเป็นเกียรติและนำคณะผู้เข้าประชุมให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเอกภาพในการดำเนินงาน ในรูปแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ”  กับ 23 หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างกลไก ประสานงาน การขับเคลื่อนงานในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนางานของภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  และเพื่อเป็นการประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และการเสนอแนะการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ