สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.อุดมศักดิิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. จำนวน 24 อัตรา  โดยในวันที่เป็นการสอบข้อเขียน ภาค ก (แบบปรนัย) ในวิชาความรู้ทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

    

 

นอกจากนี้ยังได้รับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจาก ดร.ชอุ่ม   กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นำคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนวัดพระโต 2 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้เข้าสอบที่กระทำผิดระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบใดๆ ทั้งสิ้น