สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ภาค ก และ ข ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และคะแนนทั้งสองภาคจะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อขึ้นบัญชีตามรายละเอียดประการนี้

รายละเอียดประกาศ                      

 

View Fullscreen