วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการวิเคราะห์ swot ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมประชุม ร่วมกันวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดด้อย ในแต่ละนโยบาย 15 นโยบาย เพื่อเป็นข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ