ในห้วงวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)” สำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงแรมเกษสิริ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสมลักษณ์   ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม