เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชานุเคราะห์ 29 ดร.อุดมศักดิ์     เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

รายงานโดย : อรวรรณ  ไชยอุดม