เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธารการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป