โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณต่อเยาวชนไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นจะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยมีพระราชดำริให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยากจน ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทรงพระราชดำริให้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 และต่อมาทรงพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” หรือ ม.ท.ศ. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

ป้ายดาวโหลด

 1.   เนื้อหาคู่มือแผนปฏิบัติการทุนฯ ปี 2561 (กพ61)            
 2.  ตารางแผนปฏิบัติการ-ปี 2561 (กพ61)             
 3.  ระเบียบ มทศ ว่าด้วยการดูแล นรท พ.ศ.2560            
 4. แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษา
ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกคัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
            

 

 

เนื้อหาคู่มือแผนปฏิบัติการทุนฯ ปี 2561 (กพ61)           

View Fullscreen

 


ตารางแผนปฏิบัติการ-ปี 2561 (กพ61)
View Fullscreen


ระเบียบ มทศ ว่าด้วยการดูแล นรท พ.ศ.2560

View Fullscreen