ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ชมรมในสถานประกอบการสมาชิก ได้แก่ พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ ชมรมในชุมชน สมาชิก ได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ ชมรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สมาชิกได้แก่ เยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกนั้น ชมรมในเรือนจำและทัณฑสถาน สมาชิกได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานนั้น ชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ สมาชิกได้แก่ ผู้กระทำความผิดในสำนักงานคุมประพฤตินั้น

 

ป้ายดาวโหลด

                      ดาวน์โหลดเอกสาร                   

 

View Fullscreen