ป้ายดาวโหลด

          ดาวน์โหลดคู่มือ        

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แกนักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้มีโอกาสเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี โดยจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2577 ปีละ 600 ทุนเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่อง แบ่งเป็น

 

 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ 210 ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีละ 10 ทุน

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีละ 300 ทุน

3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ 90 ทุน

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,911,250,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมามีผู้รับทุนการศึกษาโครงการฯ กระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสังกัด มีการย้ายสถานศึกษาหรือเลื่อนระดับการศึกษา ทำให้ยากต่อการบริหารงาน และดูแลติดตาม จึงจำเป็นต้องมีคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า วันนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ยากจนจริงๆ ได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรี มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อทางสายอาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังพิจารณาแบ่งสัดส่วนทุนให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ 10 ทุน เพื่อรองรับเด็กที่ต้องการเปลี่ยนมาเรียนสายอาชีพ

ขณะที่ระยะแรกของโครงการฯ มีนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งที่จบการศึกษาในระดับ ปวช.หรือ ปวส. แล้วออกไปประกอบอาชีพ โดยไม่ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี เงินทุนที่เหลือจึงนำส่งคืนกระทรวงการคลังทั้งหมด ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการทบทวนถึงการคัดเลือกเด็กมารับทุนต่อจากผู้ที่ไม่ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้จะต้องยึดหลักตามข้อกฎหมายและมติ ครม.ที่อนุมัติมาก่อนหน้านี้ โดยจะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ในภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

View Fullscreen