แจ้งเกณฑ์การแข่งขันเรียงวาดภาพ เรียงความ และสุนทรพจน์ ในนิทรรศการ “ครูแห่งแผ่นดิน”  ระหว่างวันที่ 5 ธ.ค.59 – 20 ม.ค.60 ดังนี้

เกณฑ์แข่งขันภาพวาดระบายสี

เกณฑ์แข่งขันเรียงความ

เกณฑ์แข่งขันพูดสุนทรพจน์