ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวน ส่งผลงานเรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล ระกับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชนะเลิศรางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท รับผลงานทางไปรษณีย์ ถึง ๓๐ ธ.ค.๕๙ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ