แผนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ด้านการศึกษา

  1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โรงเรียนคุณธรรม”
  2. สร้างงานสร้างอาชีพฯ ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ (โครงการอาหารกลางวัน)
  3. เสริมสร้างความรู้ “เปิดประตูอาเซียน”
  4. การส่งเสริมศิลปหัตถกรรม สมรรถนะด้านนวัติกรรมการเรียนรู้ และ Symposium and Best Practices