คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา