ด้วย สป.ศธ. แจ้ง โครงการ บจม.ซีพี ออยล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการครู และพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และฝึกปฏิบัติงานจริง (มีรายได้จากการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดโครงการ