วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และก้าวสู่มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร
  3. ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและจังหวัด
  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
  5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล ก้าวเข้าสู่หน่วยงานเทคโนโลยีดิจิตอล
  6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน