กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ ศธจ.

  1. คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ    
  2. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
  3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
  4. มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
  5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579