ตู้เอกสาร

1. แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     ดาวโหลด
2. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน    ดาวโหลด
3. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   ดาวโหลด
 4. ใบลาพักผ่อน   ดาวโหลด
 5. ใบสำคัญรับเงิน   ดาวโหลด
 6. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   ดาวโหลด
 7. สัญญายืมเงิน   ดาวโหลด
8. คำขอมีบัตรประจำตัว   ดาวโหลด
9. แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน   ดาวโหลด
10. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน   ดาวโหลด
11. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ดาวโหลด

 

1. เล่มคำรับรองฯสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด-2560    ดาวโหลด
 2. รายละเอียดตัวชี้วัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด-2560    ดาวโหลด
 3. แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด ฯ    ดาวโหลด
 4. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ดาวโหลด