เรื่องทั้งหมดโดย นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (2562-2565)

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (2562-2565)

อ่านเพิ่มเติม ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (2562-2565)

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

1. เล่มคำรับรองฯสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด-2560
2. รายละเอียดตัวชี้วัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด-2560
3. แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด ฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน จำนวน 97 อัตรา 

   ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ

   ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบเข้าแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเพื่อรำลึกและรณรงค์ เนื่องในวันสันติภาพสากล

วันนี้ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเพื่อรำลึกและรณรงค์ เนื่องในวันสันติภาพสากล เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายอุดมศักดิ์ เพชรผา รักษาการในตำแหน่งศึกษาการจังหวัดศรีสะเกษ อ่านสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และนายสิทธิชัย ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล อ่านสารประธานมูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล(ประเทศไทย) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะองค์กรผู้ประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบพระคุณโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ นำโดยท่านสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดพิธีอ่านสารสันติภาพในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สิ่งสำคัญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เรามีให้กัน อาจารย์ศักดิ์ชาย เกษร ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ท่านได้ให้ความร่วมมือ ประสานการจัดกิจกรรมแบบมืออาชีพ ทำให้พิธีการอ่านสารครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนสตรีสิริเกษทุกท่าน อบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือน ฮักนะ…..สตรีสิริเกศ

อ่านเพิ่มเติม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเพื่อรำลึกและรณรงค์ เนื่องในวันสันติภาพสากล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา น.ณ โรงแรมศรีลำดวน นายทิวา รุ้งแก้วผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ อบจ. ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ร่วมขับเคลื่อนประกอบด้วยนายบุญจันทร์ บัวหุ่ง ประธานอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษานำคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา/ผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดรูปแบบ กลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการศึกษาสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายธวัชชัย สุระบาล. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการขับเคลื่อน

อ่านเพิ่มเติม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 9 วันที่ 18 ก.ย.60

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 9 ในวันที่ 18 ก.ย.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (สกสค.) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ 

รายละเอียดประกาศ

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางคุรุสภากำหนด  ดังนี้

 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา  ประเภทครู  ได้แก่
  ๑.  นายปราโมทย์  แหวนเงิน             ครูโรงเรียนปรางค์กู่
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต ๒๘
  ๒.นางสาวปิยะมาศ   ประการจิตร       ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
  ๓.นางประคอง  บุษบงก์                    ครูโรงเรียนมารีวิทยา
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่
   ๑.นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

  ๒.นายณพัฒน์    วงศ์วชิรนุกูล          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รายละเอียดแนบประกาศ

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 8 วันที่ 1 ก.ย.60 (แก้ไขบัญชีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 8 วันที่ 1 ก.ย.60 ในวันที่ 1 ก.ย.2560 เวลา 09.00 – 12.0 น. ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (สกสค.) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ (แก้ไขบัญชีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ

 

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ มีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นผู้แทนรับมอบ สิ่งของพระราชทานนี้มอบให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 รวมทั้งสิ้น 1,027 คน

อ่านเพิ่มเติม พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560