บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อเรียงลำดับ ขึ้นบัญชี ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2559

ที่ วิชาเอก สพป.ศก.3 สพป.ศก.4 สพม.28 รวม
จำนวนแจ้งแล้ว จำนวนแจ้งแล้ว จำนวนแจ้งแล้ว จำนวนแจ้งแล้ว
1 การศึกษาพิเศษ- - 6 6 - - 66
2 การแนะแนว- - - - - - 00
3 คณิตศาสตร์18 12 112 106 93 77 223195
4 คหกรรม- - - - 6 6 66
5 คอมพิวเตอร์- - 226 201 25 19 251220
6 ชีววิทยา- - - - 31 31 3131
7 ดนตรี- - - - - - 00
8 นาฏศิลป์- - 1 1 - - 11
9 บรรณารักษ์- - 6 6 - - 66
10 บัญชี การเงิน- - - - 79 79 7979
11 ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา- - 54 54 - - 5454
12 ประถมศึกษา- - 37 37 - - 3737
13 พลศึกษา- - 32 31 10 8 4239
14 ฟิสิกส์- - - - 22 22 2222
15 ภาษาไทย- - - - - - 00
16 วิทยาศาสตร์ทั่วไป3 3 23 21 16 15 4239
17 ศิลปศึกษา- - 5 5 - - 55
18 สังคมศึกษา- - 79 73 68 61 147134
19 สุขศึกษา- - - - 12 12 1212
20 อังกฤษ- - 86 79 53 44 139123
21 เกษตรกรรม- - 73 67 7 7 8074
22 เคมี- - - - 12 12 1212
รวม 21 15 740 687 434 393 1195 1095

หมายเหตุ กลุ่มวิชาเอก ที่มีเพียงบัญชีเดียวในจังหวัด จะถูกนำมาขึ้นบัญชี กศจ.ทุกราย โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์
ส่วนวิชาเอกที่มีมากกว่า 1 บัญชี จะมีการสอบประเมินเพื่อจัดลำดับ เฉพาะวิชาเอก ตาม ประกาศฯ กศจ. ลงวันที่ 17 มิ.ย.59
*** แจ้งความประสงค์ หรือ ไม่ประสงค์ขึ้นบัญชี ด้วยตนเอง วันเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราถึงวันที่ 23 มิ.ย.59