จำนวนสถาบันการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ สังกัด จำนวน
1 สพฐ. (สพป./สพม.) 915
2 สช. (โรงเรียนเอกชน) 37
3 กศน. 25
4 สอศ. (อาชีวะศึกษา) 8
5 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มท. 51
6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2
7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10
8 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1
9 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1
10 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2
11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1
รวม 1053